Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


διαδικασία

1.Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης από την υποψήφια προς ένταξη βιβλιοθήκη:

Ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για να συμπληρώσετε την αίτηση «Στοιχεία Βιβλιοθήκης για ένταξη στον ενιαίο κατάλογο σχολικών βιβλιοθηκών Κύπρου»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWeB7ha00VPfR12juOTWSlJlvNc6zwrH3v1yK5YeoGNXs9Gw/viewform?usp=pp_url

2.Διαδικασία μετά την συμπλήρωση της αίτησης

  • Παραλαβή και μελέτη αίτησης από την κεντρική ομάδα διαχείρισης έργου
  • Επικοινωνία ομάδας έργου με την Βιβλιοθήκη και πραγματοποίηση επί τόπου συνάντησης
  • Καταγραφή τοπικών πολιτικών καταλογογράφησης και συλλογών που ακολουθούνται από την βιβλιοθήκη
  • Καταγραφή πολιτικών δανεισμού που ακολουθούνται από την βιβλιοθήκη
  • Παραμετροποίηση στιγμιότυπου (instance) αυτοματοποιημένου συστήματος koha για ένταξη νέας Βιβλιοθήκης (κεντρική βάση)
  • Ακολουθία γενικών διαδικασιών ένταξης μιας βιβλιοθήκης σε ένα συλλογικό κατάλογο (αίτηση για δημιουργία moc, προσαρμογή πολιτικών κ.ά.)

Για ένταξη στον ενιαίο κατάλογο σχολικών βιβλιοθηκών, μπορούν να αιτηθούν τόσο βιβλιοθήκες που διαθέτουν ήδη αυτοματοποιημένο σύστημα ΑΒΕΚΤ και καταλογογραφημένο υλικό, όσο και Βιβλιοθήκες που δεν έχουν αυτοματοποιημένο σύστημα.

Για την κάθε περίπτωση ακολουθείται διαφορετική διαδικασία ένταξης.

- Ενταξη βιβλιοθήκης που έχει ήδη αυτοματοποιημένο σύστημα ΑΒΕΚΤ και καταλογογραφημένο υλικό

Παραλαβή βάσης με καταλογογραφημένο υλικό (exportmarcrecords)

Αξιολόγηση εγγραφών καταλογογραφημένου υλικού ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, τήρηση και χρήση των διεθνών κανόνων καταλογογράφησης (AACR2)

Εάν κριθεί ότι οι εγγραφές πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια τότε:

Δημιουργείται πίνακας κριτηρίων για μετατροπή εγγραφών (conversiontable) ανάλογα με τις πολιτικές που ακολουθούνται από την βιβλιοθήκη αλλά και τις πολιτικές που ακολουθεί ο ενιαίος κατάλογος Γίνεται μετατροπή εγγραφών από το πρότυποunimarcσεmarc21 Πραγματοποιείται αναδρομική διόρθωση (μαζική) εγγραφών Εισάγονται οι εγγραφές στον ενιαίο κατάλογο Τέλος διασυνδέονται οι θεματικοί όροι, λέξεις κλειδιά, μοναδικοί όροι, συγγραφείς κ.α. μαζικά

Αφού ολοκληρωθούν τα πιο πάνω και δημιουργηθεί ο λογαριασμός της της νέας βιβλιοθήκης στον ενιαίο κατάλογο, ακολουθεί μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τις διαδικασίες καταχώρησης υλικού.

Σημειώνεται ότι κάθε ένα από τα πιο πάνω στάδια αναπτύσσεται με την εποπτεία και υποστήριξη της κεντρικής ομάδας διαχείρισης του έργου του ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών.

- Ένταξη Βιβλιοθήκης που δεν έχει αυτοματοποιημένο σύστημα και καταλογογραφημένο υλικό

Παραμετροποίηση του αυτοματοποιημένου συστήματοςKoha/δημιουργία λογαριασμού Βιβλιοθήκης στο σύστημα.

Αφού ολοκληρωθούν τα πιο πάνω και δημιουργηθεί ο λογαριασμός της της νέας βιβλιοθήκης στον ενιαίο κατάλογο, ακολουθεί μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τις διαδικασίες καταχώρησης υλικού.

Εμπλουτισμός του ενιαίου καταλόγου θα γίνεται με μια από τις 3 πιο κάτω διαδικασίες: Αναζήτηση και εύρεση εγγραφής τίτλου και προσθήκη αντιτύπου (τοπικές πληροφορίες βιβλιοθήκης) Αναζήτηση και προσθήκη εγγραφής μέσω Ζ39.50 (πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων) Δημιουργία πρωτότυπης εγγραφής.

Με το συνεργατικό μοντέλο λειτουργίας, το υλικό θα εισάγεται μία και μοναδική φορά στον Ενιαίο Βιβλιογραφικό Κατάλογο από τη βιβλιοθήκη που θα κάνει την πρώτη εισαγωγή και όλες οι υπόλοιπες απλώς θα περιγράφουν στην ήδη υπάρχουσα εγγραφή τα τοπικά στοιχεία για το υλικό (π.χ. το ταξιθετικό σύμβολο του υλικού στη βιβλιοθήκη του και τη διαθεσιμότητα του αντιτύπου). Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί ο χρόνος που διαθέτουν σήμερα οι βιβλιοθήκες για καταλογογράφηση υλικού και θα μπορεί το προσωπικό να αξιοποιηθεί σε άλλες σημαντικές υπηρεσίες, όπως πιο σωστή εξυπηρέτηση, ανάπτυξη πληροφοριακής παιδείας, διαχείριση ψηφιακού υλικού της βιβλιοθήκης, εκμάθηση νέων τεχνολογιών κλπ.

διαδικασία.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/09/28 08:45 από admin